Přijímací řízení

Přijímací řízení – důležité termíny

Informace o důležitých termínech týkajících se přijímacích zkoušek na bakalářské a magisterské studijní programy FF UP https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/.

Přijímací řízení na jedno a dvouoborové bakalářské obory

U všech bakalářských oborů na Katedře anglistiky a amerikanistiky je základním předpokladem přijetí úspěšné absolvování dvou písemných testů

1. Test SPF – tj. Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

Obsah testu SPF viz fakultní informace o přijímacím řízení zde.

2. Oborový test z anglického jazyka.

Obsah Oborového testu viz níže.

Oba testy v letošním roce proběhnou jako písemný test on-line v systému MOODLE.

U oborů ANGLICKÁ FILOLOGIE (jednooborová i dvouoborová) jsou požadovány pouze výše zmíněné dva písemné testy (test SPF a Oborový test z AJ).

U oboru ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ A PŘEKLAD (jednooborová i dvouoborová) se koná kromě obou písemných testů (SPF a Oborový test z AJ) také zkouška ústní/talentová. 

I tato v letošním roce proběhne jako písemný test on-line v systému MOODLE.

Pro postupující na základě vyhodnocení písemných testů SPF a PAF se bude konat další část přijímací zkoušky, která bude probíhat opět on-line prostřednictvím systému Mooodle, a to dne 30. 5. 2020 v 9:00. Postupujícím bude poskytnut text v anglickém jazyce v rozsahu 250-300 slov pojednávající o nějakém aktuálním společenském tématu. V zadaném čase (20 minut) bude Vaším úkolem napsat krátké shrnutí tohoto textu v českém jazyce v rozsahu maximálně 80 slov. Shrnutí musí být souvislým a uceleným textem, gramaticky správným a stylisticky adekvátním, vystihujícím hlavní myšlenky textu.

Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn dne 27. 5. 2020, informace o zveřejnění seznamu postupujících bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad.

Oborový písemný test z angličtiny: 

Požadované znalosti:

  1. nejméně na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  2. praktická znalost normativní gramatiky anglického jazyka
  3. slovní zásoba odpovídající běžným situacím jazykové komunikace
  4. kulturně-historický přehled

Test obsahuje gramatická cvičení, doplňovací cvičení, cvičení na porozumění textu a otázky z kulturně-historického přehledu anglicky mluvících zemí. Součástí testu není diktát. U písemného testu lze získat maximálně 100 bodů. Doba trvání testu je 60 minut.  Přednost při přijetí mají uchazeči s nejvyšším stupněm znalostí - u dvouoboru je celkový výsledek navíc podmíněn relativní úspěšností v obou oborech.

Ukázkový oborový test z angličtiny můžete získat při dni otevřených dveří UP na KAA.

Uchazeči se mohou podrobněji seznámit s formátem přijímacího oborového testu z angličtiny během přípravného kurzu, který naše katedra pravidelně pořádá. Více informací zde.

Možnost náhrady Oborového písemného testu z angličtiny

U dvouoborového studia oboru Anglická filologie může uchazeč na místo Oborového písemného testu z AJ předložit  doklad o absolvování některé z následujících zkoušek:

  1. Všeobecná státní zkouška na české Státní jazykové škole s výsledkem „prospěl s vyznamenáním“ nebo „prospěl velmi dobře“, ne starší než dva roky,
  2. test TOEFL za nejméně 600 bodů (paper based test score), nejméně 250 bodů (computer based test score), nejméně 100 bodů (internet based test score), ne starší než dva roky. Test TOEFL ITP neuznáváme.
  3. test Certificate in Advanced English a výše, s výsledkem A a B, ne starší než dva roky.

Po odevzdání ověřené kopie výsledku některé z výše uvedených zkoušek bude uchazeči započítán do přijímacího řízení na angličtinu maximální počet bodů (100), a není tedy důvod, aby Oborový písemný test z angličtiny psal.

POZOR!

  • Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení Oborového přijímacího testu z AJ písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit notářsky ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění požadovaných kritérií. Žádost se podává nejpozději do dubna.
  • Možnost náhrady se týká pouze Oborového písemného testu z AJ (tzn. nikoliv testu studijních předpokladů SPF) a pouze dvouoborového studia Anglická filologie.  U jednooborového studia Anglická filologie a u Angličtiny se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad (jedno- i dvouoborové) možnost náhrady oborového testu není.

Přijímací řízení na jedno a dvouoborové navazující magisterské studium

Mgr. Anglická filologie (jednooborová a dvouoborová)

Základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia anglické filologie je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, jedno nebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem). Pro přijetí se předpokládá velmi dobrá znalost anglického jazyka (úroveň C1), a co nejhlubší znalost teoretických lingvistických disciplín, anglo-americké literatury a reálií - ideálně v rozsahu bakalářského studia anglické filologie.

Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru.

U ústního přijímacího pohovoru seznámí uchazeči přijímací komisi s obsahem svého bakalářského studia (na místě předloží seznam absolvovaných předmětů) a předloží jednostránkový abstrakt své bakalářské práce. Pokud splní základní předpoklady k navazujícímu studiu, ale jejich bakalářské studium nebylo u některých disciplín srovnatelné se studiem anglické filologie, může jim být navržen individuální studijní program, který jim umožní doplnit si chybějící teoretické znalosti v oblasti jazykovědné a/nebo literárněvědné.

Mgr. Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

U externích uchazečů je základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia Angličtiny se zaměřením na tlumočení a překlad absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, jedno nebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem).

OT– Písemný oborový test z anglického jazyka (testující úroveň C1 podle stupnice pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

UP/TZ - talentové zkoušky testující předpoklady pro studium překladu a tlumočení na magisterské úrovni, která se skládají z překladu 1 normostrany z AJ do ČJ, konsekutivního tlumočení dvacetiminutového audiovizuálního záznamu z AJ do ČJ a ústního pohovoru o dosavadním a budoucím odborném zaměření uchazeče. Uchazeči přímo po pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. (Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem zkoušek absolvovaných v průběhu Bc. studia).

Pro přijetí do tohoto navazujícího magisterského studia se předpokládá vynikající znalost anglického jazyka, typ studia také vyžaduje znalostní a osobnostní předpoklady pro práci tlumočníka-překladatele, orientaci v politickém a kulturním dění, mnohostranné zájmy, dobrou znalost českého jazyka a stylistickou obratnost.

Další informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP najdete zde (a v podsekcích stránky).