Doktorské studium

obor Anglický jazyk

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent je erudovaný anglista se znalostí soudobých lingvistických disciplín. Má základy filozofie, přehled o filozofických teoriích zabývajících se jazykem a hluboké znalosti v lingvistické disciplíně své specializace a svého výzkumu. Má schopnost samostatného i týmového vědeckého bádání a tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu, rozumí teoriím, konceptům a metodám a je schopen kritické reflexe vědeckých poznatků: je seznámen se základy vědecké metodologie, s metodikou shromažďování dat a jejich analýzy, systematické práce s osvojenými fakty a s jejich uváděním do širších souvislostí, a to v mezinárodním kontextu. Dokáže srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti a diskutovat s publikem.

UPLATNĚNÍ

Získaná kvalifikace absolventa předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků. Uplatňuje se zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, má ale předpoklady uplatnit se i v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturně-politické, ve vedení kulturních, příp. jiných institucí, kde je vyžadována vysoká úroveň filologických znalostí a schopnosti koncepčně myslet. V  lingvodidaktických disciplínách absolvent získá v předpoklady k uplatnění v pedagogickém procesu. Absolvent, který během studia získá poznatky v editorské praxi (např. při přípravě konferenčních sborníků z konferencí pořádaných na KAA), má předpoklady uplatnit se v oblasti vydavatelské. Student specializující se na oblast fonetiky a fonologie se uplatní ve firmách zabývajících se automatickým zpracováním řeči, student s lexikálně sémantickým tématem výzkumu pak v oblasti lexikografie.

STUDIUM

Studium v doktorském studijním programu Anglický jazyk probíhá formou prezenční i kombinovanou na základě individuálního studijního plánu v souladu s platnou akreditací. Studium je od roku 2015-2016 akreditováno jako čtyřleté. STUDIJNÍ PLÁNY ZDE.

U studentů prezenčního (interního) studia se předpokládá pravidelný pobyt na katedře a účast na většině pořádaných akcí - tj. návštěva prezenční výuky, odborných přednášek a workshopů konaných na katedře, spolupráce na odborné pedagogické činnosti a zapojení do vědeckovýzkumných i grantových aktivit katedry. Interní studenti mohou kromě finanční podpory fakulty získat navíc také finanční odměnu za pedagogickou činnost nad rámec svého studia a za svou výzkumnou činnost.

Při sestavování individuálního studijního plánu studentů kombinovaného studia se přihlíží k časovým možnostem studenta a specifikuje se způsob, jakým student kompenzuje nižší míru osobní účasti na prezenční výuce (samostudium, letní školy, ústní konzultace, seminární práce, konferenční a publikační aktivita apod.). Plán vypracuje školitel s doktorandem vždy na dané časové období dle aktuálních možností studenta a schvaluje ho oborová rada.

Důležitou součástí obou druhů studia je odborná publikační aktivita a konferenční činnost. Po dohodě se školitelem je možno kreditově hodnotit studijní či výzkumný pobyt na akademické instituci v zahraničí. U studentů prezenční formy studia se takový pobyt očekává.

Studenti obou forem studia mají příležitost účastnit se grantových projektů lingvistické sekce katedry, mohou ale také získávat další granty, například v rámci Studentské grantové soutěže (IGA), nebo nově v Doktorské studentské grantové soutěži Igráček.  V minulých letech katedra využívala též grantů ESF, například lingvistická sekce řešila grant Jazyková rozmanitost a komunikace, který doktorským studentům nabídl kromě finanční podpory výzkumu (pozice asistenta výzkumu) a účasti na zahraničních konferencích též možnost stát se součástí výzkumného týmu.

Odkaz na fakultní stránky pro doktorské studium ZDE, informace o dalších grantových možnostech ZDE.

Odkazy

Odkaz na Linguist list ZDEJournal SCOPUS rankings ZDE

Pravidelné letní školy: Eastern Generative Grammar (EGG) School, Letní škola lingvistiky

Pravidelné konference v ČR: Olomouc Linguistics Colloquium  (Olinco) ZDELinguistics Prague Conference , Hradec Králové Anglophone conference, Brno Conference on Linguistics Studies, Outside the frame conference (Pardubice), Mladí lingvisté (Olomouc)

V roce 2024 Bienále české lingvistiky

Další evropské konference: ESSE

Kdy a jak se přihlásit?

Termín pro podání elektronické přihlášky pro akademický rok 2020-2021 je 30. dubna 2023. 
Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh viz stránky FF UP. V přiloženém životopise je dobré uvést téma magisterské diplomové práce, zvláště týkalo-li se jazykovědné oblasti.

Jednou z povinných příloh přihlášky je také badatelský záměr. Jedná se o vymezení oblasti, které se chcete v doktorském studiu věnovat. Pro účely přijímacího řízení pro obor Anglický jazyk bude text záměru v angličtině, a to v rozsahu 400-700 slov, plus seznam prostudované odborné literatury. 

VSTUPNÍ POŽADAVKY

  • Ukončené magisterské studium  oboru Anglická filologie, nebo oboru příbuzného.
  • Pohovor, v němž má uchazeč prokázat předpoklady pro zdárné ukončení doktorského studia.  U přijímacího pohovoru se  povede odborná rozprava v angličtině nad předloženým badatelským záměrem, v rámci níž přijímací komise s uchazečem probere teoretické i praktické aspekty realizace tohoto záměru a případně uchazeči navrhne zpřesnění či změny.
  • Součástí pohovoru je i diskuze o odborné literatuře uvedené v předloženém seznamu prostudované literatury.

obor Anglická a americká literatura, kreditní od r. 2010

Profil absolventa oboru (SP)         

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti a komunikační kompetenci. Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i přípravě grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem.

Cíle

Doktorské vzdělání posílí schopnost zpracovat, abstrahovat, kriticky zhodnotit a chápat v širších kulturních, politických a společenských souvislostech literární a odborné texty.

Absolvent získá komplexnější porozumění dnešního světa, seznámí se s hlavními myšlenkovými proudy, které ovlivňují soudobé myšlení a interpretaci textu. Porozumí lépe dynamice vývojové řady, vztahům textu a kontextu (literárního, kulturního, politického a společenského), textu jako struktury, literárního díla jako specifické formy komunikace, utváření a kritické reflexe světa.

Vstupní požadavky 

  • ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky
  • znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)
  • představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce – 2-3 strany)
  • prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

Hlavní oblasti výzkumu

Současná americká a britská literatura, jižanská literatura, afroamerická literatura a kultura romantismus v americké literatuře a britské literatuře, současná americká poezie, fantastická literatura, současná skotská literatura, současná britská poezie, gotický román, literatura etnických menšin, kulturní pluralismus, literární regionalismus, populární literatura a kultura, filmové adaptace literárních předloh.

Školitelé

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (předseda oborové rady anglická a americká literatura) – americká poezie, afroamerická literatura a kultura, současná americká literatura

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. (garant oboru) – literatura amerického Jihu, současná americká literatura, literatura a film, recepce americké literatury a kultury v české kultuře. 

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. – literatura amerického romantismu, fantastická literatura, literatura amerického Západu, reprezentace Indiánů v americké literatuře, recepce americké literatury a kultury v českém kultuře, americký postmodernismus

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. – britská literatura 18. století, satira, současná skotská beletrie

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. – současná britská poezie, postkoloniální britská literatura, univerzitní román

Individuální studijní plán

Vzor individuálního studijního plánu doktoranda je ke stažení zde.

Informace a komentář o DSP v oboru Anglická a americká literatura jsou ke stažení zde.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)