Doktorské studium

obor Anglický jazyk

Doktorské studium jakožto nejvyšší stupeň studia na vysoké škole umožňuje studentům dále rozvíjet své schopnosti samostatně vědecky myslet a pracovat a stát se tak špičkovými odborníky v oboru anglický jazyk. Naši absolventi v současné době působí na vysokých školách doma i v zahraničí jako akademičtí či vědečtí pracovníci, ve vědeckých institucích, v prestižních nakladatelstvích i jako jazykoví odborníci v institucích Evropské Unie.

Studium v doktorském studijním programu Anglický jazyk probíhá formou prezenční i kombinovanou na základě individuálního studijního plánu v souladu s platnou akreditací. Studium je od roku 2015-2016 akreditováno jako čtyřleté. Studijní plán 4-letého programu ZDE

U studentů prezenčního (interního) studia se předpokládá pravidelný pobyt na katedře a účast na většině pořádaných akcí - tj. návštěva prezenční výuky, odborných přednášek a workshopů konaných na katedře, spolupráce na odborné pedagogické činnosti a zapojení do vědeckovýzkumných i grantových aktivit katedry. Interní studenti mohou kromě finanční podpory fakulty získat navíc také finanční odměnu za pedagogickou činnost nad rámec svého studia a za svou výzkumnou činnost.

Při sestavování individuálního studijního plánu studentů kombinovaného studia se přihlíží k časovým možnostem studenta a specifikuje se způsob, jakým student kompenzuje nižší míru osobní účasti na prezenční výuce (samostudium, letní školy, ústní konzultace, seminární práce, konferenční a publikační aktivita apod.). Plán vypracuje školitel s doktorandem vždy na dané časové období dle aktuálních možností studenta a schvaluje ho oborová rada.

Integrální součástí obou druhů studia je odborná publikační aktivita a konferenční činnost. Po dohodě se školitelem je možno kreditově hodnotit studijní či výzkumný pobyt na akademické instituci v zahraničí. U studentů prezenční formy studia se takový pobyt očekává.

Studenti obou forem studia mají příležitost účastnit se grantových projektů lingvistické sekce katedry, mohou ale také získávat další granty, například v rámci Studentské grantové soutěže (IGA). Zde byli naši studenti doposud velmi úspěšní (např. grant IGA Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků, řešitel Ondřej Molnár, více informací zde). V současné době řeší na KAA doktorandi se svými školiteli grant IGA Angloamerická lingvistika, literární věda a translatologie v mezinárodním kontextu. V posledních letech katedra využívala též grantů ESF, například lingvistická sekce řešila grant Jazyková rozmanitost a komunikace, který doktorským studentům nabídl kromě finanční podpory výzkumu (pozice asistenta výzkumu) a účasti na zahraničních konferencích též možnost stát se součástí výzkumného týmu. 

Odkaz na fakultní stránky pro doktorské studium ZDE, informace o dalších grantových možnostech ZDE.

Kdy a jak se přihlásit?

Termín pro podání elektronické přihlášky je 30. dubna 2019. 
Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh viz stránky FF UP. V přiloženém životopise je dobré uvést téma magisterské diplomové práce, zvláště týkalo-li se jazykovědné oblasti.
Jednou z povinných příloh přihlášky je také badatelský záměr. Jedná se o vymezení oblasti, které se chcete v doktorském studiu věnovat. Pro účely přijímacího řízení pro obor Anglický jazyk bude text záměru v angličtině, a to v rozsahu 400-700 slov (plus seznam odborné literatury k tématu). U přijímacího pohovoru se nad tímto předloženým záměrem povede odborná rozprava v angličtině, v rámci níž přijímací komise s uchazečem probere teoretické i praktické aspekty realizace tohoto záměru a případně uchazeči navrhne zpřesnění či změny.
Těšíme se na Vás!
Lingvisté na KAA:
Professor Joseph Embley EMONDS, Prof. PhDr. Jaroslav MACHÁČEK, CSc., Prof. PhDr. Jarmila TÁRNYIKOVÁ, CSc., Doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Ph.D, Mgr. Markéta JANEBOVÁ, Ph.D., Mgr. Michaela MARTINKOVÁ, Ph.D., Jeffrey K. Parrott, Ph.D., Mgr. Václav Jonáš PODLIPSKÝ, Ph.D., Mgr. Šárka ŠIMÁČKOVÁ, Ph.D., Mgr. Jitka ZEHNALOVÁ, Dr.

Ke stažení:

Seznam lingvistických časopisů, konferencí a letních škol

https://www.anglistika.upol.cz/fileadmin/kaa/misa/DSP_2013_Anglicky_jazyk_-_English_study_plan.xlsx

obor Anglická a americká literatura, kreditní od r. 2010

Profil absolventa oboru (SP)         

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti a komunikační kompetenci. Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i přípravě grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem.

Cíle

Doktorské vzdělání posílí schopnost zpracovat, abstrahovat, kriticky zhodnotit a chápat v širších kulturních, politických a společenských souvislostech literární a odborné texty.

Absolvent získá komplexnější porozumění dnešního světa, seznámí se s hlavními myšlenkovými proudy, které ovlivňují soudobé myšlení a interpretaci textu. Porozumí lépe dynamice vývojové řady, vztahům textu a kontextu (literárního, kulturního, politického a společenského), textu jako struktury, literárního díla jako specifické formy komunikace, utváření a kritické reflexe světa.

Vstupní požadavky 

  • ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky
  • znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)
  • představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce – 2-3 strany)
  • prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

Hlavní oblasti výzkumu

Současná americká a britská literatura, jižanská literatura, afroamerická literatura a kultura romantismus v americké literatuře a britské literatuře, současná americká poezie, fantastická literatura, současná skotská literatura, současná britská poezie, gotický román, literatura etnických menšin, kulturní pluralismus, literární regionalismus, populární literatura a kultura, filmové adaptace literárních předloh.

Školitelé

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (předseda oborové rady anglická a americká literatura) – americká poezie, afroamerická literatura a kultura, současná americká literatura

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. (garant oboru) – literatura amerického Jihu, současná americká literatura, literatura a film, recepce americké literatury a kultury v české kultuře. 

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. – literatura amerického romantismu, fantastická literatura, literatura amerického Západu, reprezentace Indiánů v americké literatuře, recepce americké literatury a kultury v českém kultuře, americký postmodernismus

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. – britská literatura 18. století, satira, současná skotská beletrie

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. – současná britská poezie, postkoloniální britská literatura, univerzitní román

Individuální studijní plán

Vzor individuálního studijního plánu doktoranda je ke stažení zde.

Informace a komentář o DSP v oboru Anglická a americká literatura jsou ke stažení zde.