Studijní obory

Katedra anglistiky nabízí tyto studijní obory:

Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF probíhá v bakalářsko-magisterské struktuře. To znamená, že uchazeč o studium se hlásí nejprve do tříletého BAKALÁŘSKÉHO studia, po jehož ukončení získá titul "bakalář" ("Bc"). Na Katedře anglistiky FF UP lze studovat bakalářské obory:

Anglická filologie - dvooborové studium

Anglická filologie - jednooborové studium

Angličtina pro tlumočení a překlad - jednooborové studium

Po absolvování bakalářského stupně může absolvent pokračovat v dvouletém navazujícím MAGISTERSKÉM studiu, po jehož ukončení získá titul "magistr" ("Mgr."). V průběhu magisterského studia mohou studenti získat (v rámci celoživotního vzdělávání) také překladatelský certifikát a/nebo učitelskou aprobaci, která jim umožní působit jako učitelé angličtiny na školách druhého stupně a vyšších. Na Katedře anglistiky FF UP lze studovat magisterské obory:

1. Anglická filologie (jednooborové a dvouoborové studium)

2. Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (jednooborové studium)

Absolventi Mgr. studia mohou pokračovat ve studiu anglistiky a amerikanistiky také ve studiu DOKTORSKÉM, a to v oborech:

1. Anglický jazyk

2. Anglická a americká literatura.

Bakalářské studijní obory

1. Bc. ANGLICKÁ FILOLOGIE (dvouoborová)

 - tříletý studijní bakalářský obor, který se studuje v kombinaci s jiným oborem na FF anebo s vybranými obory jiných fakult UP (Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Cyrilometodějská teologická fakulta). Dvouoborové kombinace na Filozofické fakultě UP umožní studovat Anglickou filologii společně s

a) rozsáhlou škálou jiných (evropských i asijských) jazyků,

b) společenskými  vědami (filozofie, politologie, sociologie apod),

c) umělecko-humanitními vědami (dějiny a teorie umění, divadla, filmu, apod),

c) aplikovanou ekonomií.

Po ukončení tříletého bakalářského dvouoborového studia mohou jeho absolventi pokračovat (po úspěšném složení přijímacích pohovorů) ve studiu obou svých oborů na úrovni navazujícího dvouletého magisterském studia a získat titul Mgr. (včetně učitelské aprobace). Pokud chtějí pokračovat ve studiu jen jednoho oboru, je to zpravidla možné také. Na Katedře anglistiky existují magisterské jednoobory Anglická filologie a Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Podrobné informace o oboru najdete na https://studuj.anglistiku.upol.cz .

Více viz katalog studijních oborů zde.

2. Bc. ANGLICKÁ FILOLOGIE (jednooborová)

 - tříletý studijní obor bakalářský, jednooborový. Studium se soustředí na anglickou filolofii (tj. jazyk, literaturu a kulturní studia) a umožňuje individuální specializaci v rámci oboru, včetně překladatelství. Po ukončení studia mohou jeho absolventi pokračovat (pokud  úspěšně složí přijímací pohovory) v jednooborovém navazujícím magisterském studiu Anglická filologie anebo Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

Podrobné informace o oboru najdete na https://studuj.anglistiku.upol.cz .

Více viz katalog studijních oborů zde.

3. Bc. ANGLIČTINA PRO TLUMOČENÍ A PŘEKLAD (jednooborová)

- tříletý bakalářský profesní obor zaměřený do praxe, jednooborový, s jednoznačně definovaným profilem absolventa – kvalifikovaný poskytovatel jazykových služeb. Tomu odpovídá i mimořádná časová dotace odborných praxí, které studenti začínají absolvovat již od prvního ročníku. Jako profesionálové mezijazykové komunikace budou absolventi připraveni překládat a tlumočit v oblastech různé odbornosti a pracovat s texty publicistickými, uměleckými, odbornými i technickými. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi pokračovat (pokud úspějí u přijímacích pohovorů) v navazujícícm magisterském studiu.

Podrobné informace o oboru najdete na https://studuj.atp.upol.cz .

Více viz katalog studijních oborů zde.

Navazující magisterské studijní obory

1. Mgr. ANGLICKÁ FILOLOGIE (jednooborová a dvouooborová)

- dvouleté navazující magisterské studium. Základním předpokladem k přijetí je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru  angličtina (filologického i nefilologického směru, jednooborového anebo dvouoborového v kombinaci s jiným oborem). Pro přijetí se předpokládá znalost anglického jazyka, literatury a reálií v rozsahu bakalářského studia  Anglické filologie.

Pokud jde o studium dvouoborové, musí student úspěšně absolvovat také přijímací řízení na druhý obor.

V jednooborovém studiu se student může výrazněji specializovat v rámci filologických oborů (především lingvistické disciplíny anebo anglická/americká literatura) a/nebo absolvovat základní překladatelsko/tlumočnické disciplíny.

V průběhu magisterského studia  Anglické filologie  mohou studenti získat (v rámci celoživotního vzdělávání) také překladatelský certifikát a/nebo učitelskou aprobaci, která jim umožní působit jako učitelé angličtiny na školách druhého stupně a vyšších. Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v oborech  Anglický jazyk a  Anglická a americká literatura.

Více viz katalog studijních oborů zde.

2. Mgr. ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD (jednooborová)

 - dvouletý navazující magisterský studijní obor jednooborový. Studium je koncipováno jako přímé pokračování bakalářského oboru  Angličtina pro tlumočení a překlad . Vstupním předpokladem pro absolventy jiných oborů je vysoká úroveň praktického jazyka (písemný test) a úspěšné složení talentových zkoušek (ústní pohovor).

Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v oborech  Anglický jazyk a  Anglická a americká literatura.

Více viz katalog studijních oborů zde.

Studium na KAA

Online podpora výuky

Katedra anglistiky využívá pro výuku e-learningovou platformu Moodle. Většina předmětů má v Moodle vytvořenou svou stránku, na které studenti najdou například informace o kurzu a jeho ukončení (program kurzu, požadavky pro absolvování, atd.), materiály (zadaná literatura, powerpointové prezentace učitele z hodin, atd.), zadání domácích úkolů nebo aktuální informace o kurzu.

Studovat na KAA neznamená jen sedět ve třídě

Jsme velmi rádi, že naši studenti nechodí pouze na hodiny, ale zapojují se také různými způsoby do ostatního dění na KAA a to jak dění akademického (asistence při výzkumu, pořádání konferencí, besedy se zvanými hosty, atd.) tak společenského (pořádání večírků).

KAA pravidelně pořádá Freshmen party (říjen), Christmas party a Garden party (květen), které pomáhají formovat ducha KAA a opravdu stojí za to! Přesvědčte se sami:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)