Doktorské studium

Program Anglický jazyk

Studium

Studium v doktorském studijním programu Anglický jazyk probíhá formou prezenční i kombinovanou na základě individuálního studijního plánu v souladu s platnou akreditací. Studium je akreditováno jako čtyřleté. Studijní plán pro program Anglický jazyk je ke stažení zde.

U studentů prezenčního (interního) studia se předpokládá pravidelný pobyt na katedře a účast na většině pořádaných akcí – tj. návštěva prezenční výuky, odborných přednášek a workshopů konaných na katedře, spolupráce na odborné pedagogické činnosti a zapojení do vědeckovýzkumných i grantových aktivit katedry. Interní studenti mohou kromě finanční podpory fakulty získat navíc také finanční odměnu za pedagogickou činnost nad rámec svého studia a za svou výzkumnou činnost.

Při sestavování individuálního studijního plánu studentů kombinovaného (externího) studia se přihlíží k časovým možnostem studenta a specifikuje se způsob, jakým student kompenzuje nižší míru osobní účasti na prezenční výuce (samostudium, letní školy, ústní konzultace, seminární práce, konferenční a publikační aktivita apod.). Plán vypracuje školitel s doktorandem vždy na dané časové období dle aktuálních možností studenta a schvaluje ho oborová rada.

Důležitou součástí obou druhů studia je odborná publikační aktivita a konferenční činnost. Po dohodě se školitelem je možno kreditově hodnotit studijní či výzkumný pobyt na akademické instituci v zahraničí. U studentů prezenční formy studia se takový pobyt očekává.

Studenti obou forem studia mají příležitost účastnit se grantových projektů lingvistické sekce katedry, mohou ale také získávat další granty, například v rámci Studentské grantové soutěže (IGA). V minulých letech katedra využívala též grantů ESF, například lingvistická sekce řešila grant Jazyková rozmanitost a komunikace, který doktorským studentům nabídl kromě finanční podpory výzkumu (pozice asistenta výzkumu) a účasti na zahraničních konferencích též možnost stát se součástí výzkumného týmu.

Odkaz na fakultní stránky pro doktorské studium ZDE, informace o dalších grantových možnostech ZDE.

Finanční podmínky

Studenti doktorského studia v jeho prezenční formě pobírají po standardní dobu studia pravidelné měsíční doktorské stipendium. Jeho aktuální výše a další informace ohledně jeho vyplácení jsou ZDE. Studenti mají možnost se zapojit do Interní grantové soutěže (IGA), v rámci které si mohou vysoutěžit další finanční prostředky na základě své akademické publikační činnosti. Další možností přivýdělku je přímá pedagogická činnost.

Kdy a jak se přihlásit?

Termín pro podání elektronické přihlášky pro nadcházející akademický rok je do 30. dubna 2024. 
Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh viz stránky FF UP. V přiloženém životopise je dobré uvést téma magisterské diplomové práce, zvláště týkalo-li se jazykovědné oblasti.

Jednou z povinných příloh přihlášky je také badatelský záměr. Jedná se o vymezení oblasti, které se chcete v doktorském studiu věnovat. Pro účely přijímacího řízení pro obor Anglický jazyk bude text záměru v angličtině, a to v rozsahu 400–700 slov, plus seznam prostudované odborné literatury. 

Vstupní požadavky

  • Ukončené magisterské studium programu Anglická filologie, nebo programu příbuzného.
  • Pohovor, v němž má uchazeč prokázat předpoklady pro zdárné ukončení doktorského studia. U přijímacího pohovoru se povede odborná rozprava v angličtině nad předloženým badatelským záměrem, v rámci níž přijímací komise s uchazečem probere teoretické i praktické aspekty realizace tohoto záměru a případně uchazeči navrhne zpřesnění či změny.
  • Součástí pohovoru je i diskuze o odborné literatuře uvedené v předloženém seznamu prostudované literatury.

Těšíme se na Vás!

Lingvisté na KAA:

Prof. Joseph Embley EMONDS
Doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Ph.D
Mgr. Michaela ČAKÁNYOVÁ, Ph.D.
Mgr. Markéta JANEBOVÁ, Ph.D.
Mgr. Michaela MARTINKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Ondřej MOLNÁR, Ph.D.
Mgr. Václav Jonáš PODLIPSKÝ, Ph.D.
Mgr. Šárka ŠIMÁČKOVÁ, Ph.D.

Profil absolventa

Absolvent je erudovaný anglista se znalostí soudobých lingvistických disciplín. Má základy filozofie, přehled o filozofických teoriích zabývajících se jazykem a hluboké znalosti v lingvistické disciplíně své specializace a svého výzkumu. Má schopnost samostatného i týmového vědeckého bádání a tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu, rozumí teoriím, konceptům a metodám a je schopen kritické reflexe vědeckých poznatků: je seznámen se základy vědecké metodologie, s metodikou shromažďování dat a jejich analýzy, systematické práce s osvojenými fakty a s jejich uváděním do širších souvislostí, a to v mezinárodním kontextu. Dokáže srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni i široké veřejnosti a diskutovat s publikem.

Uplatnění

Získaná kvalifikace absolventa předurčuje k uplatnění na pozicích filologického či obecně humanitního zaměření vyžadujících samostatné kritické myšlení a schopnost prezentace získaných poznatků. Uplatňuje se zejména v pedagogické a vědeckobadatelské činnosti na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, má ale předpoklady uplatnit se i v médiích, ve státní správě, v oblasti kulturně-politické, ve vedení kulturních, příp. jiných institucí, kde je vyžadována vysoká úroveň filologických znalostí a schopnosti koncepčně myslet. V lingvodidaktických disciplínách absolvent získá v předpoklady k uplatnění v pedagogickém procesu. Absolvent, který během studia získá poznatky v editorské praxi (např. při přípravě konferenčních sborníků z konferencí pořádaných na KAA), má předpoklady uplatnit se v oblasti vydavatelské. Student specializující se na oblast fonetiky a fonologie se uplatní ve firmách zabývajících se automatickým zpracováním řeči, student s lexikálně sémantickým tématem výzkumu pak v oblasti lexikografie.

Úspěšní absolventi z posledních let

Blažková (2024)

Porovnání nominálních a verbálních kategorií v anglické a českém jazyce: se zaměřením na aspekt a počitatelnost

Bortlík (2022)

Czech accent in English: Linguistics and biometric speech technologies

Klabal (2021)

Systematický přístup k rozvoji kompetence pro překlad právních textů

Havranová (2020)

Nominalizační proces v angličtině, nizozemštině a češtině

Chalupová (2020)

Struktura a morfosyntax českých, anglických a španělských nominálních frází

Čakányová (2018)

Gramatika anglických infinitivů

Molnár (2017)

Interpersonální dimenze v novinové zprávě

Zubáková (2017)

Překlad divadelních her z pohledu polysystémové teorie: Divadelní hry přeložené z angličtiny do češtiny uvedené po roce 1989

Program Anglická a americká literatura

Hlavní oblasti výzkumu

Současná americká a britská literatura, jižanská literatura, afroamerická literatura a kultura romantismus v americké literatuře a britské literatuře, současná americká poezie, fantastická literatura, současná skotská literatura, současná britská poezie, gotický román, literatura etnických menšin, kulturní pluralismus, literární regionalismus, populární literatura a kultura, filmové adaptace literárních předloh.

Kdy a jak se přihlásit?

Termín pro podání elektronické přihlášky pro nadcházející akademický rok je do 30. dubna 2024. 
Náležitosti přihlášky a seznam požadovaných příloh viz stránky FF UP.  

Vstupní požadavky 

  • ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky
  • znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)
  • představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce – 2–3 strany)
  • prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

Školitelé

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. (garant programu) – literatura amerického Jihu, současná americká literatura, literatura a film, recepce americké literatury a kultury v české kultuře. 

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. – literatura amerického romantismu, fantastická literatura, literatura amerického Západu, reprezentace Indiánů v americké literatuře, recepce americké literatury a kultury v českém kultuře, americký postmodernismus

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. – britská literatura 18. století, satira, současná skotská beletrie

doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. – současná britská poezie, postkoloniální britská literatura, univerzitní román

Individuální studijní plán

Možnost stažení formuláře individuálního studijního plánu doktoranda je zde.

Studijní plán pro program Anglická a americká literatura je ke stažení zde.

Profil absolventa programu        

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti a komunikační kompetenci. Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i přípravě grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem.

Cíle

Doktorské vzdělání posílí schopnost zpracovat, abstrahovat, kriticky zhodnotit a chápat v širších kulturních, politických a společenských souvislostech literární a odborné texty.

Absolvent získá komplexnější porozumění dnešního světa, seznámí se s hlavními myšlenkovými proudy, které ovlivňují soudobé myšlení a interpretaci textu. Porozumí lépe dynamice vývojové řady, vztahům textu a kontextu (literárního, kulturního, politického a společenského), textu jako struktury, literárního díla jako specifické formy komunikace, utváření a kritické reflexe světa.

Úspěšní absolventi z posledních let

Walek (2023)

Opouštění fiktivní podstaty jazyka: Pokus o sjednocení (fenomenální) reality a reprezentace prostřednictvím zvuku a metafory v dílech Marka Z. Danielewského a Davida Abrama.

Briatková (2021)

Vytváření šíleného vědce v díle H.G. Wellse

Woock (2020)

Seeing the Middle Ages Through Transnational Lenses in American Comics and Graphic Novels

Battaglia (2019)

Neo-viktoriánské reprezentace houslí Sherlocka Holmese

Siedloczek (2019)

Obraz maskulinity v románech Ernesta Hemingwaye, Normana Mailera a Tima O´Briena

Čipkár (2018)

Víc než pravda: Kognitivní univerzálie v analýze čtenářské odezvy k dílům Neila Gaimana

Sobotková (2018)

Místo v románech Louise Owense

Horáček (2018)

Mýtus jako propaganda: Ideologické využití mytologie ve skotském socialistickém románu

Adamová (2017)

Zobrazení amerického Jihu v ságách Pravá krev a Upíří deníky

Gončarov (2017)

Internetové memy a jejich význam pro výzkum mytologií

Merz (2017)

Místo a čas v dílech Petera Ackroyda

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)