prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

Funkce: emeritní  profesorka

Telefon: 585 633121

E-mail: jarmila.tarnyikova@upol.cz

Adresa: Křížkovského 10

           779 00 Olomouc

Konzultační hodiny

středa 11,30 – 12,30, jinak dle  domluvy (viz e-mail)

Osobní informace

VZDĚLÁNÍ

2012  emeritní profesor oboru anglický jazyk
1997  profesor oboru anglický jazyk
1993  docent (habilitovaný), obor anglický jazyk (UP Olomouc)
1986  docent (nominovaný), obor anglický jazyk (UK Praha)
1980  kandidát filologických věd v oboru jazykověda konkrétních jazykových skupin – germánské jazyky (UK Praha)     
1971  PhDr v oboru aplikovaná lingvistika (UP Olomouc)

ÚDAJE O PRAXI OD ABSOLVOVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY

1997 – dosud prof. oboru anglický jazyk, školitelka doktorandů, členka odborných komisí, vědeckých rad, oponentka výzkumných projektů, výkonná redaktorka časopisu Linguistica Pragensia
1991-2007 zástupce vedoucího katedry a vedoucí sekce anglického jazyka
1989-1991 vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP
1988-1989 vedoucí katedry germánské a anglické filologie FF UP
1984-1986 absolventka studia vysokoškolské pedagogiky na FF UP
1961-1964 externí aspirantka na Univerzitě 17. listopadu v Praze (školitel prof. I. Poldauf)
1964-1986 odborná asistentka Katedry germánské a anglické filologie, FFUP
1961-1964 asistentka Katedry anglické a germánské filologie, FF UP

PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

1997  -  UK, Durham,  intenzívní kurz Text Linguistics (včetně zkoušení studentů).
1996  -  UK, Durham, intenzívní kurz : Special Topics in Linguistics.
1992  -  Bratislava: výuka pro americkou sekci asociace TESOL, cyklus 12 přednášek v programu Educational Linguistics: a  communicative approach to syntax, který byl určen  vysokoškolským učitelům a studentům zemí východní Evropy.

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

 KAA/NASX Hypersyntax

Oborové zaměření

syntax moderní angličtiny
lingvistika textu a diskurzu
pragmatika
sociolingvistika
konfrontační lingvistika

Publikace

Přednášky

2017 -  A pinch of  ingeniuity, dash courage and a speck of good luck: the case of vague non-numerical quantifiers denoting small quantity (English-Czech interface). SLE, 50th Annual Meeting,Zürich. Universität Zürich, section paper.
 
2017 -  Jazyková vágnost a paleta prostředků její realizace. (Vagueness and its overt language manifestation).  Přednáška a semináře pro doktorandy Katedry anglistiky OU Ostrava, říjen – listopad 2017.
 
2016 -  Introducing Pragmatics – cyklus přednášek a seminářů pro  katedra anglistiky OU Ostrava, duben 2016.
  
 2016 - The Dual Role of Shell Nouns in Information Packaging (A text-level perspective). 49th Annual Meeting, SLE 2016, Naples, University of Naples Federico II,  general section paper.
    
 2016 – Information packaging in discourse: the case of shell nouns. Workshop:  Discourse Relations in Multilingual Contex, KONTAKT II, UK Praha, invited speaker.
    
 2014 -   Discourse Markers from a Cross-Cultural  Perspective (English-Czech Interface). Discourse-Pragmatic Variation & change 2, Newcastle upon Tyne (7-9 April 2014).
 
 2013 -   Oceans of energy, mountains of evidence, and oodles of patience: The case of non-numerical vague quantifiers . SLE, 46th Annual Meeting , Split, Croatia.
 
 2012 -  Halliday’s Interpersonal Component Reconsidered (invited speaker, plenary lecture). The Interpersonal Function of Language in the Genres of Academic, Institutional and Media Discourse, OU, Ostrava (8-9.11. 2012).
 
 2012 -  Ivan Poldauf’s scales of categoriality. (Invited speaker). A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to Present-day Linguistics, FF UK Praha (15.5.2012).
 
 2012 -  Vágnost jako komunikativní strategie. XIII. Mezinárodní setkání mladých lingvistů, UP Olomouc. (vyžádaná přednáška)
 
 2011 -  The whimsical nature of the interpersonal component. Research project workshop, OU Ostrava (pozvaný host),
 
 2010 -  Organizátorka workshopu Meanders of Meaning ,  9th Brno Conference of English, American and Canadian  Studies,  MU Brno.
 
 2010 -  Bags of talent, a touch of panic, and a bit of luck: the case of non-numerical vague quantifiers.  Wokshopu Meanders of Meaning, 9th Brno Conference of English, American and  Canadian  Studies, MU Brno.

 2009 – From wolliness to delibarate smoke-screening: vague reference to notional categories. SLE Lisabon .
 
2009 -  Translating Sentence Complexes (English-Czech Interface). Translating Beyond East
  and West. The 11th Prague International Conference in Translating and Interpreting Studies. UK Praha, Ústav translatologie.
 
 2008 – Role strukturních stereotypů v textu. Jazykovědné sdružení AV ČR a Kruh moderních filologů, pobočka Praha (pozvaný host).
 
 2007– Clines of categoriality in sentence complexing. ACUME 2 – The Prague School Theories of  Structure, referát v lingvistické sekci.
       
 2007 – Clause Complexing in Text. SLE Joensuu, Finsko, referát v sekci.
 
 2006 – Evropské centrum moderních jazyků (ECML) Graz, Workshop No 8/2006 – A Training Guidefor Quality Assurance,  subreferáty k tématům Quality and People;  Assessment and Evaluation of Quality.
 
 2006 – M.A.K. Halliday  a funkční  lingvistika. Jazykovědné sdružení AV ČR, pobočka Olomouc.
 
 2006 -  Social deixis: the role of social kontext in addressing. Sociolinguistics Symposium 16, Limerick, Ireland.
 
 2005 – Pseudo-coordination: the case of verbal hendiadys in English. SLE Valencie, Španělsko.
 
 2005 – Vágnost jako komunikativní strategie. Kruh moderních filologů při ČSAV, pobočka Ostrava (FF OU).
 
 2005 -  From co-ordination to subordination: the case of verbal hendiadys. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies.
 
 2004 -  Vague reference to notional categories (English-Czech interface). SLE Kristiansand, Norsko).
 
 2004 – Should we teach vague language? Instep, Olomouc. 
 
 2002 -  English loan words in Czech: health to our mouths?  (workshop paper), Sociolinguistics Symposium 14, Gent.
 
 2002 -  Social Deixis: Alternation Rules and Co-occurrence Rules in Addressing. SLE Potsdam (Postupim).
 
 2000 -   Markedness in Text Structure. SLE Poznaň.
 
 2000 -  Irregularities in text-shaping: their communicative values. ESSE Helsinky.
 
 1999 -  Exploring the language of fiction. SLE Ljubljana.
 
 1998 -  Sentence Adverbials or Discourse Markers?  Bridges and Interfaces (Charles University Prague).
 
 1998 -  Větná adverbial v konfrontačním pohledu. Jazykovědné sdružení Praha (1.10.1998)
 
 1998 -  Discourse perspectives on syntax: the case of sentence adverbials. SLE St. Andrews, UK.
 
 1997 -  Towards an interplay of grammar and lexicon in text cohesion. SLE Göteborg.
 
 1997 -  Pragmatic dimension in text: the case of discourse markers . ESSE Debrecén.
 
 1996 -  Dichotomies and clines. Prague School Linguistics – 70 years of existence and 100th  anniversary of Roman Jakobson’s birthday. Charles University Prague.
 
 1996 -  Czenglo-mania: health to our mouths? The 5th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies.
 
1996 -   Jazykové signály komunikativní strategie. Přednáška před vědeckou radou UP v Olomouci (profesura).
 
1996 -  Discourse markers in cross-cultural perspective. The Second British Studies Conference, Prague.
 
1996 -   Linear shaping of non-linear messages. SLE Klagenfurt.
 
1995 -   The Language of Fiction: Deviation or Uniqueness?  SLE Leiden.
 
1995 -   Communicative values of irregular or deviant structures . ESSE, Glasgow.
 
1994 -   Imprecise precision: the case of “lects” in fiction. SLE Florence.
 
1990 -   Structural diversity – communicative similarity: the case of English and Czech contact words. SLE Bern.
 
1988 -    Anglické hodnotící konstrukce. (Evaluative constructions in English) Kruh moderních filologů, Praha (31.10.1988)

Články, kapitoly v monografiích, monografie

2018 -   Constructions with Shell Nouns in English: Their Dual Role in Information Packaging. Caplletra 64 Revista (Primavera) Internacional de Filologia. Valencia, Spain, 205-229. ISSN 0214-8188.

2015 - Válková, S. and J. Tárnyiková. ‘Where Focus Formulas and Discourse Markers Meet.’ Discourse and Interaction, 8, 2, 2015, 65-83.

2014 -  ‘Clines of Categoriality in  Ivan Poldauf’s Theoretical Framework.’ (Chapter Five). In Martinková, M., M. Janebová and J. Macháček (eds.), Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc Modern Language Monographs, Vol.1, Palacky University Olomouc, 73-84.

2012-  ‘A Text-level Approach to Sentence Complexes (English-Czech Interface)’. In: Molnár, O. and M. Kubánek  (eds.) Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters.  Palacký University Olomouc, 9-21.

2012 -  ‘Halliday’s Interpersonal Component Reconsidered.’ In: Hopkinson, Ch., R. Tomášková and G. Zapletalová (eds.): The Interpersonal Language Function Across Genres and Discourse Domains. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 26-36.

2010- ‘Why Dushinka…’, In: …for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková, edited by Markéta Malá and Pavlína Šaldová, UK Praha, FF, p. 326.

2010 – “Bags of  Talent, a Touch of Panic, and a Bit of Luck: the Case of Non-numerical Vague Quantifiers.” Linguistica Pragensia Vol. XX/2 (2010), 71-85.

2009 -  ‘Vague Reference to Notional Categories (English – Czech Interface)’.  In: Tárnyiková , J. and  M.  Janebová ( eds.), Anglica III, Linguistica,  UP  Olomouc, 115-132.  ISSN 1802-8667.

2009 -  ‘English Borrowings in Czech: Health to our Mouths?’, Brno Studies in English,  Vol.35, 2, 2009, pp. 199-213. ISSN 0524-6881.

2009 -  From Text to Texture. An introduction to processing strategies. 4th edition, ISBN 978-80-244-2429-3.

2008 - ‘Clines of categoriality in sentence complexing’. Discourse and Interaction 1, 1, 129-138. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 129 -138. ISSN 1802-9930.

2008 -  ‘Role strukturních stereotypů v textu.’ In: Autorský záměr a jeho cesta k adresátovi. Komunikační a textové strategie v masmediálním, komerčním a akademickém diskurzu. Tomášková, R., S. Wilamová, and Ch. Hopkinso (eds.). Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 64-67, ISBN 978-80-7368-592-8.
 
2007 Sentence Complexes in Text . Processing  strategies in English and in Czech. UP Olomouc, ISBN 978-80-244-1660-1, monograph.
 
2006 – ‘Chino, Eiichi’. Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition . Keith Brown (ed.). Oxford: Elsevier, Vol.2, p.365. ISBN 0-08-044299-4. 
 
2005 - ‘Definiteness from a textual perspective’. In: De lingua et litteris: Studia in honorem Casimiri Andreae Sroka. Stanulewicz, D.,  R. Kalisz, W. Kürschner and C.  Klaus (eds.). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 315-320. ISBN: 83-7326-267-9.
 
2005Tárnyiková, J. – S. Válková. ‘Social deixis in addressing’. In: Čermák, J.,  A. Klégr, M. Malá and P. Šaldová (eds.): Patterns   ( A Festschrift for Libuše Dušková ). Prague: Department of English and American Studies and Modern Language Association. 247-259. ISBN: 80-7308-108-3. 
 
2002 - ‘English loan words: health to our mouths?’ In: Abstracts, Sociolinguistics Symposium 14, Gent, p. 59.
 
2002 - ‘Social deixis: alternation rules and co-occurrence rules in addressing’. Abstracts, 35th Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Potsdam, p. 91.
 
2002 -   From Text to Texture. An introduction to processing strategies. Univerzita Palackého v Olomouci. 3rd revised edition.. ISBN 80-244-0438-9.
 
2002 - ‘From mainstream text to text colonies: the case of personal advertisements’. In: Christian Todenhagen (ed.): Text, Text Structure, and Text Type. Festschrift for Wolfgang Thiele. Tübingen: Stauffenburg Verlag, pp. 269-277. ISBN 3-86057-660-7
 
2000 - ‘Pragmatics’ (Chapter 6). In: Pavol Štekauer (ed.) Rudiments of English Linguistics. Slovakotact, Prešov, pp. 271-312.
ISBN 80-88876-04-4.
 
2000 - ‘Exploring the Language of Fiction’. In: Irena Kovačič et al. (eds.): Linguistics and Language Studies. Exploring language from different perspectives. Ljubljana: Filozofska fakulteta, pp. 171-179, ISBN 961-227-071-6.
 
2000 -  Tárnyiková, J. – S. Válková: ‘Politeness Across Cultures: The Case of Apologies’. In: Aleš Klégl and Jan Čermák (eds.): The Tongue is An Eye. Studies presented to Libuše Dušková. Univerzita Karlova v Praze, filozofická fakulta, 101-116.ISBN 80-85899-96-5.
 
2000 -  Tárnyiková, J. and S. Válková: ‘The Landscape of Linguistics: what to teach and when’ . In : Syllabus development Based on Reseach and Experience , Proceedings . Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 34-41. ISBN 80-7083-438-2.
 
2000 -  ‘ Dichotomies and scales ’.  In: Anglica II. Vydavatelství UP Olomouc, ISBN 80-244-0189-4, s.53 – 64.
 
1999 -  ‘O interakci učitel – student v procesu evaluace’ . In: Hodnocení vysokoškolské  výuky studenty. Sborník referátů celostátní konference pedagogů a studentů VŠ, ČVUT Brno, 36-41.
 
1998 – ‘Discourse perspectives on syntax: the case of sentence adverbials’. Abstracts from the 31st annual meeting of Societas Linguistica Europaea, University of St Andrews, Scotland, Part 2: Section Papers.
 
 1998 – ‘Discourse markers in cross-cultural perspective’. In: Perspectives, 8, Spring 1998, Prague: The British Council, 37-44.
 
1998 – ‘The match was in the bag...’.In: Josef Vachek v dopisech a vzpomínkách. (Josef Vachek in correspondence and memoires), MU Brno 1998, str.67. ISBN 80-210-1871-2.
 
1997 – ‘Text Parameters in Fiction’. In: Reinhardt, M. & W. Thiele (eds.): Grammar and Text in Synchrony and Diachrony . In Honour of Gottfried Graustein.  Vervuert, Frankfurt, 253-259. ISBN 3-89354-263-9.
 
1995 – ‘Foregrounding through deviation’. Linguistica Pragensia  1995, č. 2, s. 101-109.
 
1995 - Chapters from Modern English Syntax II. (Text perspective). Olomouc. ISBN 80-7078-508-X.
 
1994 – ‘Intormation Structure and Thematic Sentence Variation’. In: Philologica 67, Anglica 1, 37-41.ISBN 80-7067-421-0.
 1994 - Dušková, L. a kol., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia Praha (část Přívlastek, str. 484-498). (Present-day grammar of English on a compartive English-Czech basis, section on Attribute). ISBN 80-200-0486-6.
 
1993 - Chapters from Modern English Syntax I. ( A Communicative Approach) , UP Olomouc. 2nd  revised and extended edition. ISBN 80-7067-268-4.
 
1993 – ‘Výroční zasedání Societas Linguistica Europaea (Galway, Irsko, 28.8.-3.9. 1992)’. Časopis pro moderní filologii 75, 1, 54-58. (Annual meeting of the Societas Linguistica Europaea (Galway,Ireland, August 28 - September 9, 1992).
 
1992 - Chapters from Modern English Syntax II ,  FF UP  Olomouc.
 
1992 – ‘Societas Linguistica Europaea (výroční zasedání v  Kielu 16.-21. července 1991)’. ČMF, 1, 53-55.
 
1991 – ‘Can a linguist change the screen into a valuable  teaching tool?’ In: Video vo výučbe cudzích  jazykov, Dom techniky ZSVTS Bratislava, 108-115.
 
1991 – ‘Pragmatická dimenze textu v konfrontačním pohledu’.  In: Konfrontační a komparatívny výskum jazykovej a  literárnej komunikácie. Acta facultatis  philosophicae universitatis Šafarikanae, 103-108.
 
1991 - 'Linguistic Aspects of Pedagogic Grammar'. In:  Proceedings of LP'90, Palek, B. and P.Janota (eds),  Charles University Press (AUC-Philologica 1992/3-4 , 90-96.
 
1990 – ‘Evaluative constructions in English’. In: Studie  z textové lingvistiky, UP Olomouc, 140-147.
 
1989 – ‘Language manifestation of communicative strategies’.  AUPO Germanica VII,  113-120.
 
1989 – ‘A communicative approach to syntax’. In: Reference  Grammars and Modern Linguistic Theory. Max Niemeyer  Verlag, Tubingen, 255-272.
 
1988 - Tárnyiková, J., R. Zimek, ‘K nedožitým pětaosmdesátinám Doc. PhDr. Idy Rochowanské, M.A’. XVII. Ročenka Kruhu moderních filologů při Československé akademii věd, Praha, 4-5.
 
1987 - (recenze) Discourse Perspectives on Syntax . (ed. by Flora  Klein-Andreu, Academic Press,Inc. New York 1983),  Philologica Pragensia, 1, s.49-52.
 
1987 – ‘Komunikativní funkce anglických vět typu "Life is  life"’, Cizí jazyky ve škole XXXII- 1988/89, s. 115-118.
 
1986 – ‘Sentence Patterns in Communication ( A Processing  Strategy)’. AUPO , Philologica 54, Germanica VI,  s.21-31.
 
1985 - Modalita v angličtině I. - Modální slovesa . UP  Olomouc. (Modality in English I, - Modal verbs),  skriptum.
 
1985 – ‘The Pragmatic Dimension in Syntax’. Philologica  Pragensia 3, s. 170-175.
 
1985 – ‘Implicit signals of text cohesion’. Linguistische  Studien 135, Reihe A, Berlin, s. 43-50.
 
1985 - Modalita v angličtině II . Olomouc: UP, skriptum.  (Modality in English II. - a university coursebook)
1984 – ‘James White's Attempt at a Systemic Analysis of the  English Verb’. Philologica Pragensia l, s. 14-23.
 
1984 – ‘Status a funkce anglických zvolacích vět’. Cizí jazyky  ve škole  XXVIII, 1984/85, s.65-69. (The status and  function of the English exclamatory sentences).
 
1984 - (recenze) Function and Context in Linguistic Analysis .  eds. D.J. Allerton, E. Carney, and D. Holdcroft, Cambridge: Cambridge University Press, l979.  Philologica Pragensia 4, 1984, s. 234-237.
 
1984 – ‘K užití anglických průběhových tvarů’. Cizí jazyky ve škole XXVIII , 1984/85, s. 150-155. ( Towards the  usage of the English continuous tense forms).
 
1984 - Chapters from English Syntax: A Communicative  Approach . Olomouc, 1985, 141 stran (skriptum).
 
1983 – ‘Negation and the English Modals’. In: AUPO,   Philologica 48, s. 59-67.
 
1981 - (recenze) F.R. Palmer, Modality and the English  Modals. Philologica Pragensia l, s. 61-64.
1978 – ‘Semantic components of some modal verbs’. In:  Germanica Olomucensia 4, s.7-22.
1979 –  ‘English modals - a textually dependent category’. In:  Linguistische Studien 55, Berlin, s. 66-73.
1976 - Rochowanská - Tárnyiková: Anglické sloveso v  praktickém použití. SPN Praha (The English Verb in  use).  

Granty

2012 – 2014 členka  řešitelského týmu projektu „Jazyková rozmanitost a komunikace“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0061), projekt s přidělenou finanční podporou z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3, hlavní řešitelka doc. Ludmila Veselovská.

2012 - 2013 členka  řešitelského týmu projektu projektu Studentské grantové soutěže (IGA) FF_2012_030 Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky.

2011     členka  řešitelského týmu projektu FF_2011_079 Studentské grantové soutěže UP (IGA): „Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků“, hlavní řešitel Mgr. O. Molnár.

2000     řešitelka projektu FRVŠ - Zdokonalení výuky lingvistických disciplín oboru anglický  jazyk.

1999     spoluřešitelka projektu dvoustupňového studia anglistiky, grantový úkol FRVŠ F5 0746.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)