Studijní programy

Studijní programy

Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) probíhá v bakalářsko–magisterské struktuře. To znamená, že uchazeč o studium se hlásí nejprve do tříletého BAKALÁŘSKÉHO studia, po jehož ukončení získá titul „bakalář“ („Bc.“). Na naší katedře lze studovat následující bakalářské programy:

Po absolvování bakalářského stupně může absolvent pokračovat v dvouletém navazujícím MAGISTERSKÉM studiu, po jehož ukončení získá titul „magistr“ („Mgr.“). V průběhu magisterského studia mohou studující získat (v rámci celoživotního vzdělávání) také učitelskou způsobilost, která jim umožní působit jako učitelé či učitelky angličtiny na školách druhého stupně a vyšších. Na naší katedře lze studovat následující magisterské programy:

Absolventi Mgr. studia mohou pokračovat ve studiu anglistiky a amerikanistiky také ve studiu DOKTORSKÉM, a to v programech:

Bakalářské studijní programy

1. Bc. ANGLICKÁ FILOLOGIE (samostatný program nebo maior/minor)

Tříletý bakalářský studijní program, který se soustředí na anglický jazyk, literaturu a kulturní studia. Je možné jej studovat buď samostatně, případně sdruženě jako tzv. maior nebo minor, tj. v kombinaci s dalším studijním programem. Samostatný studijní program umožňuje individuální specializaci v rámci oboru, včetně překladatelství. Po ukončení bakalářského samostatného programu mohou jeho absolventi pokračovat (pokud úspěšně složí přijímací pohovory) v navazujícím magisterském studiu samostatného programu Anglická filologie anebo Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Sdružený program (maior/minor) se studuje v kombinaci s jiným programem na FF anebo s vybranými programy jiných fakult UP (Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Cyrilometodějská teologická fakulta). Je možné jej kombinovat společně s

 1. rozsáhlou škálou jiných (evropských i asijských) jazyků,
 2. společenskými vědami (filozofie, politologie, sociologie apod.),
 3. umělecko-humanitními vědami (dějiny a teorie umění, divadla, filmu, apod.),
 4. aplikovanou ekonomií.

Konkrétní kombinaci si uchazeč volí již v přihlášce. Jeden z programů si zvolí jako svůj hlavní (maior), na kterém bude psát i svou závěrečnou bakalářskou práci. Na druhém vedlejším programu ve zvolené kombinaci (minor) již práci nepíše. Po ukončení bakalářského sdruženého programu mohou jeho absolventi pokračovat (pokud uspějí u přijímacích pohovorů) ve studiu obou svých programů na úrovni navazujícího dvouletého magisterském studia a získat titul „Mgr.“ (včetně učitelské způsobilosti). Pokud chtějí pokračovat ve studiu jen jednoho programu, je to zpravidla možné také. Na KAA tedy mohou pokračovat v navazujících magisterských programech Anglická filologie (samostatný i sdružený) a Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad (samostatný).

Podrobné informace o programu najdete na https://studuj.anglistiku.upol.cz.
Více viz katalog studijních programů zde.

2. Bc. ANGLIČTINA PRO TLUMOČENÍ A PŘEKLAD (samostatný program)

Tříletý samostatný bakalářský profesní program zaměřený do praxe s jednoznačně definovaným profilem absolventa – kvalifikovaný poskytovatel jazykových služeb. Tomu odpovídá i mimořádná časová dotace odborných praxí, které studenti začínají absolvovat již od prvního ročníku. Jako profesionálové mezijazykové komunikace budou absolventi připraveni překládat a tlumočit v oblastech různé odbornosti a pracovat s texty publicistickými, uměleckými, odbornými i technickými. Po úspěšném zakončení studia mohou absolventi pokračovat (pokud uspějí u přijímacích pohovorů) v navazujícícm magisterském studiu.

Podrobné informace o programu najdete na https://studuj.atp.upol.cz.
Více viz katalog studijních programů zde.

Navazující magisterské studijní programy

1. Mgr. ANGLICKÁ FILOLOGIE (samostatný program nebo maior/minor)

Dvouletý navazující magisterský studijní program. Základním předpokladem k přijetí je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, v programu samostatném či sdruženém). Pro přijetí se předpokládá znalost anglického jazyka, literatury a reálií v rozsahu bakalářského studia Anglické filologie. Pokud jde o program sdružený, musí student úspěšně absolvovat také přijímací řízení na druhý program ve zvolené kombinaci.

V samostatném programu Anglické filologie se student může výrazněji specializovat v rámci filologických oborů (především lingvistické disciplíny anebo anglická/americká literatura) a/nebo absolvovat základní překladatelsko/tlumočnické disciplíny.

V průběhu magisterského studia Anglické filologie mohou studenti získat (v rámci celoživotního vzdělávání) učitelskou způsobilost, která jim umožní působit jako učitelé či učitelky angličtiny na školách druhého stupně a vyšších (více zde). Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v programech Anglický jazykAnglická a americká literatura.

Více viz katalog studijních programů zde.

2. Mgr. ANGLIČTINA SE ZAMĚŘENÍM NA TLUMOČENÍ A PŘEKLAD (samostatný program nebo maior/minor)

Dvouletý samostatný navazující magisterský studijní program. Studium je koncipováno jako přímé pokračování bakalářského programu Angličtina pro tlumočení a překlad. Vstupním předpokladem pro absolventy jiných programů je vysoká úroveň praktického jazyka (písemný test) a úspěšné složení talentových zkoušek (ústní pohovor).

Mgr. absolventi mohou pokračovat také ve studiu doktorském v programech Anglický jazyk a Anglická a americká literatura.

Více viz katalog studijních programů zde.

V rámci magisterského studia na naší katedře je možné i souběžné studium učitelské způsobilosti. Úspěšné završení tohoto dvouletého studia opravňuje k výuce na druhém stupni ZŠ a na středních školách. Bližší informace naleznete zde.

Informace pro 1. ročníky

Průvodce studiem na FF UP

Informační prezentace pro 1. ročníky:

 • Bc. samostatná AF + ATP (se studijním plánem programu ATP platným od ak. roku 2023/2024)
 • Bc. samostatná AF
 • Mgr. všechny programy
 • Video záznam starších informačních schůzek online
  • pro bakalářské programy 1. 9. 2021 YouTube záznam zde Upozornění pro studenty ATP: ve videu najdete pouze dřívější akreditaci, platnou ještě pro ročníky ATP, které nastoupily v akademické roce 2022/2023. Powerpointová prezentace výše obsahuje aktualizovaný studijní plán programu ATP.
  • pro navazující magisterské programy 6. 9. 2021 YouTube záznam zde

Studijní plány

Bakalářské studium – samostatné studijní programy

Bakalářské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Navazující magisterské studium – samostatné studijní programy

Navazující magisterské studium – sdružené studijní programy (maior/minor)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)