Doktorské studium

Informace pro současné PhD studenty

Plán průběhu studia je popsán ve studijním plánu pro obor Anglický jazyk a pro obor Anglická a americká literatura.

Studenti obou forem doktorského studia mají příležitost účastnit se grantových projektů lingvistické sekce katedry, mohou ale také získávat další granty, například v rámci Studentské grantové soutěže (IGA). Určitě doporučujeme všem studentům se této soutěže zúčastnit, pro více informací se ptejte svého školitele.

Odkaz na fakultní stránky pro doktorské studium ZDE, informace o dalších grantových možnostech ZDE. Pro obecnější informace navštivte web pro doktorské studenty UP.

Individuální studijní plán

Možnost stažení formuláře individuálního studijního plánu doktoranda je zde

Užitečné odkazy pro studenty

Odkaz na Linguist list, kde naleznete mimo jiné aktuální call for papers na konference je ZDE

Journal SCOPUS rankings - tedy hodnocení kvality odborných časopisů je ZDE

Pravidelné letní školy: Eastern Generative Grammar (EGG) School, Letní škola lingvistiky

Pravidelné konference v ČR: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco) ZDELinguistics Prague Conference, Hradec Králové Anglophone conference, Brno Conference on Linguistics StudiesOutside the frame conference (Pardubice), Mladí lingvisté (Olomouc)

V roce 2024 se uskuteční první ročník Bienále české lingvistiky

Další evropské konference například: ESSE

Studium v zahraničí

Studenti doktorského studijního programu mohou vyjet v rámci některého z následujících programů Erasmus+, CEEPUS, AURORA a další do zahraničí. Více informací naleznete v sekci Studium v zahraničí.

Státní doktorská zkouška

Státní doktorská zkouška z anglického jazyka

Student si vybere 3 lingvistické disciplíny ze seznamu níže. Pro každou disciplínu student

(a) předloží seznam četby jednomu ze zkoušejících (musí jít o tři různé zkoušející a jedním z nich může být školitel)
(b) napíše esej na téma, které mu vybere zkoušející (celkem 3 různé eseje)
(c) a bude z ní vyzkoušen u Státní zkoušky

Core linguistic field examiner
1. Phonetics (Dr. Šimáčková)
2. Phonology (Dr. Šimáčková)
3. Morphology (prof. Veselovská)
4. Syntax (prof. Veselovská)
5. Lexical Semantics (Dr. Martinková)
6. Pragmatics (Dr. Janebová)
7. Discourse analysis (Dr. Janebová)
8. Sociolinguisitcs (Dr. Parrott)
9. Corpus/Computer linguistics (Dr. Martinková)
10. Language Acquisition (Dr. Šimáčková)
11. Historical linguistics (Dr. Martinková)
12. Contrastive Linguistics (Dr. Zehnalová)
13. Theory of translation (Dr. Zehnalová)

Další konkrétní informace o průběhu zkoušky jsou k dispozici ve STAGu pod kódem KAA/91ADS.

Státní doktorská zkouška z anglické a americké literatury

Cílem zkoušky je ověřit znalosti literární historie britské a americké literatury a její metodologie ve vztahu k tématu práce. Zkouška se skládá ze tří částí. Jedna otázka je z literární teorie, druhá z americké literární historie a třetí z britské literární historie. Doktorand dostane od předsedy zkušební komise tyto tři otázky minimálně tři týdny předem. Zadávána jsou témata vztahující se zpravidla k celému vývoji literatury, kterou se uchazeč zabývá, se srovnávacími přesahy do dalších anglofonních literatur. Důraz se klade také na zvládnutí literárně-teoretických metod a terminologie.

Další konkrétní informace o průběhu zkoušky jsou k dispozici ve STAGu pod kódem KAA/91ADL.

Závěrečná práce (dizertace)

Zadání dizertační práce

Nejpozději v průběhu zimního semestru předposledního ročníku studia má student povinnost vyplnit v Portálu UP (IS/STAG) podklad pro zadání disertační práce. Další informace včetně manuálu k zadání tématu ZDE

Orientační rozsah dizertační práce 120 - 300 stran bez příloh a seznamu zdrojů dle vnitní normy FF-B-17_01. Konkrétní rozsah vždy záleží na oborové radě.

Zde je editovatelná šablona dizertační práce pro obor Anglický jazyk.

Obhajoba dizertační práce

1) Student DSP, který chce přistoupit k obhajobě disertační práce, musí referentce DSP dodat následující:

  1. vyplněný formulář přihlášky, (PDF) (RTF)
  2. disertační práci (2 výtisky, práce musí být v době odevzdání nahrána do IS STAG),
  3. vyjádření školitele, zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení (1 školitelem podepsaný výtisk nebo sken),
  4. autoreferát (minimálně 5 výtisků, v elektronické podobě zaslat autoreferát referentce).

Přihláška nebude pokládána za podanou, dokud student DSP nedodá všechny výše uvedené povinné součásti. Svou přihlášku se všemi přílohami, které mají být odevzdány ve fyzické podobě, může student DSP doručit referentce DSP fyzicky v úředních hodinách, případně může vše zaslat k jejím rukám doporučeně poštou.

2) Následně student DSP očekává pozvánku od referentky DSP k obhajobě. Ta mu musí být doručena nejpozději 20 dní před samotnou obhajobou. Celý proces upořádání obhajoby od momentu podání přihlášky do data konání obhajoby obvykle trvá 3–5 měsíců. Student DSP, který plánuje uzavřít své studium v určitém termínu (například s ohledem na možnost získat mimořádné stipendium za dodržení standardní délky studia), musí počítat s těmito časy a přizpůsobit jim včasné podání přihlášky.

Povinné součásti disertační práce a autoreferátu a dále též průběh obhajoby specifikuje Studijní a zkušební řád UP (článek 44–47) a Vnitřní norma FF UP k jeho provedení. Doporučujeme všem studentům DSP, aby si příslušné pasáže prostudovali. Upozorňujeme zejména na povinnou přítomnost cizojazyčného resumé v předepsaném rozsahu v disertační práci i autoreferátu.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)