Přijímací zkoušky

Informace o ústní části přijímacích zkoušek na studijní obor Angličtina pro tlumočení a překlad

Uchazeči, kteří uspěli u písemné zkoušky, jsou zváni na ústní zkoušku, která proběhne v pondělí 20. 5 nebo v úterý 21. 5., v dopoledním či odpoledním zkušebním bloku, v budově FF UP, Křížkovského 10, zadní trakt, na Katedře anglistiky a amerikanistiky (lokace zkušebních místností bude vyznačena ukazateli).

V den zkoušky je zapotřebí včas se dostavit na začátek zkušebního bloku, na který jste pozváni (dopolední blok: 8:00-12:00, odpolední: 12:30-16:30).

Zkouška bude sestávat z písemné sumarizace anglického textu do češtiny, která proběhne hromadně na začátku zkušebního bloku. Následovat bude individuální ústní motivační pohovor a poslechový test v čase stanoveném rozvrhem. Je tedy zapotřebí počítat s tím, že zkouška může zabrat celé dopoledne, resp. odpoledne.

POZOR!!!: Budete potřebovat přístupové údaje, kterými jste se přihlašovali do elektronické přihlášky, nezapomeňte si je poznamenat a mít je s sebou!

Seznam pozvaných uchazečů zde.

Rozvrh zkoušení zde.

 

Důležité termíny

Informace o důležitých termínech týkajících se přijímacích zkoušek na bakalářské a magisterské studijní programy FF UP: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni-202324/.

Elektronická přihláška.

Bakalářské studium

Anglická filologie

U programů Anglické filologie (samostatný i sdružený program) sestává přijímací řízení z oborového písemného testu (PT) z anglického jazyka (viz níže). Pokud jde o program sdružený (maior/minor), musí student úspěšně absolvovat také přijímací řízení na druhý program ve zvolené kombinaci (viz informace o přijímacím řízení na stránkách dané katedry).

Angličtina pro tlumočení a překlad

U programu Angličtina pro tlumočení a překlad (samostatný program) uchazeči rovněž absolvují oborový písemný test (PT) z anglického jazyka, na jehož základě úspěšní uchazeči postupují dál a jsou pozváni na ústní pohovor (UP), který testuje mezijazykové dovednosti a prověřuje předpoklady ke studiu překladu a tlumočení (proběhne v termínech cca 20.–24. 5. 2024 na FF UP v Olomouci). Seznam uchazečů postupujících k poslední části zkoušky bude zveřejněn do cca 18. 5. 2024, informace o zveřejnění tohoto seznamu bude zaslána i elektronicky na e-mail všem uchazečům o studium programu Angličtina pro tlumočení a překlad. Bližší informace obdržíte při písemném testu (PT) v Olomouci, s možností výběru konkrétního data z důvodů termínů maturitních zkoušek.

Průběh ústní části přijímacího řízení:

 • Sumarizace textu (text-to-text) – s využitím Moodlu
 • Pohovor – motivace/přehled
 • Poslech s porozuměním

Část pohovoru a poslechu zabere celkem cca 10–15 min.

Na 1. a 2. část přijímací zkoušky je možné se připravit v přípravném kurzu pořádaném katedrou.

Oborový písemný test z anglického jazyka (PT)

Ukázkový test ke stažení zde a klíč zde.

Požadované znalosti:

 1. jazykové znalosti nejméně na úrovni B2 podle CEFR
 2. praktická znalost normativní gramatiky anglického jazyka
 3. slovní zásoba odpovídající běžným situacím jazykové komunikace
 4. kulturně-historický přehled

Test obsahuje gramatická cvičení, doplňovací cvičení, cvičení na porozumění textu a otázky z kulturně-historického přehledu anglicky mluvících zemí. Součástí testu není diktát. U písemného testu lze získat maximálně 100 bodů, doba trvání testu je 60 minut. Přednost při přijetí mají uchazeči s nejvyšším stupněm znalostí – u sdruženého programu je celkový výsledek navíc podmíněn relativní úspěšností v obou programech (maior i minor).

Uchazeči se mohou podrobněji seznámit s formátem přijímacího oborového testu z angličtiny během přípravného kurzu, který naše katedra pravidelně pořádá.

Možnost náhrady PT (pouze u sdruženého programu Anglická filologie, tj. maior/minor)

Uchazeč může místo písemného testu předložit doklad o absolvování (ne starší než dva roky) některé z následujících zkoušek:

 1. Všeobecná státní zkouška na české státní jazykové škole s výsledkem „prospěl(a) s vyznamenáním“ nebo „prospěl(a) velmi dobře“
 2. Test TOEFL za nejméně 600 bodů (paper-based), nejméně 250 bodů (computer-based), nejméně 100 bodů (internet-based). Test TOEFL ITP neuznáváme
 3. Test CAE (C1 Advanced) s výsledkem A nebo B
 4. Test CPE (C2 Proficiency) s výsledkem A, B nebo C

Po odevzdání ověřené kopie výsledku některé z výše uvedených zkoušek bude uchazeči započítán do přijímacího řízení na angličtinu maximální počet bodů (100), a není tedy důvod, aby Oborový písemný test z angličtiny psal.

POZOR!

 • Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení Oborového písemného testu z AJ písemně požádat a k žádosti přiložit notářsky ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění požadovaných kritérií. Žádost se podává nejpozději do 30. dubna na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.
 • Možnost náhrady Oborového písemného testu z AJ (PT) se týká pouze Anglické filologie ve sdruženém programu. U samostatného programu Anglická filologiea u Angličtiny pro tlumočení a překladmožnost náhrady oborového testu není.

Navazující magisterské studium

Anglická filologie

Základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia Anglické filologie (samostatný i sdružený program) je absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, v programu samostatném i sdruženém). Pro přijetí se předpokládá velmi dobrá znalost anglického jazyka (úroveň C1) a co nejhlubší znalost teoretických lingvistických disciplín, anglo-americké literatury a reálií – ideálně v rozsahu bakalářského studia Anglické filologie.

Přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru (UP).

U ústního přijímacího pohovoru seznámí uchazeči přijímací komisi s obsahem svého bakalářského studia (na místě předloží seznam absolvovaných předmětů) a předloží jednostránkový abstrakt své bakalářské práce. Pokud splní základní předpoklady k navazujícímu studiu, ale jejich bakalářské studium nebylo u některých disciplín srovnatelné se studiem anglické filologie, může jim být navržen individuální studijní program, který jim umožní doplnit si chybějící teoretické znalosti v oblasti jazykovědné a/nebo literárněvědné.

Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad

U externích uchazečů je základním předpokladem k přijetí do navazujícího studia Angličtiny se zaměřením na tlumočení a překlad (samostatný program) absolvování příbuzného bakalářského studia v oboru angličtina (filologického i nefilologického směru, v programu samostatném i sdruženém). Pro přijetí do tohoto navazujícího magisterského studia se předpokládá vynikající znalost anglického jazyka, typ studia také vyžaduje znalostní a osobnostní předpoklady pro práci tlumočníka–překladatele, orientaci v politickém a kulturním dění, mnohostranné zájmy, dobrou znalost českého jazyka a stylistickou obratnost.

Přijímací zkouška se koná formou oborového písemného testu (PT) z anglického jazyka (testující úroveň C1 podle stupnice CEFR) a následného ústního pohovoru (UP), který testuje předpoklady pro studium překladu a tlumočení na magisterské úrovni.

Průběh ústní části přijímacího řízení:

 • Překlad 1 normostrany z AJ do ČJ
 • Konsekutivní tlumočení 20minutového audiovizuálního záznamu z AJ do ČJ
 • Pohovor o dosavadním a budoucím odborném zaměření uchazeče

Uchazeči přímo po pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. (Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem zkoušek absolvovaných v průběhu Bc. studia.)

Další informace o přijímacím řízení

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UP najdete zde (a v podsekcích stránky).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)