Věda a výzkum

KAA zajišťuje akreditované obory anglické filologie (literatura, kultura a lingvistika) a tlumočení/překladatelství a na tyto obory se zaměřuje i její vědecko-výzkumná činnost.

 Vědecko-výzkumná a na ni navázaná publikační činnost je realizována v následujících tematických oblastech:

 - literatura a kulturní studia: afroamerická literatura, americká poezie v USA a v zahraničí, současná literatura amerického Jihu, raná americká literatura, bibliografie a recepce americké literatury a kultury v českém prostředí, současná skotská literatura, britská literatura 18. a počátku 19. století, současná britská poezie, reprezentace amerických Indiánů v literatuře, angloamerická fantastická literatura, literatura Karibiku, region, prostor a místo v angloamerické literatuře

- lingvistika a překladatelství: anglicko-česká srovnávací gramatika, fonetické aspekty výuky cizího jazyka, osvojování prvního a druhého jazyka, morfosyntax jmenné fráze, hodnocení překladu, korpusová lingvistika, pragmatika

 V letech 2012-2014 řešilo pět členů KAA tříletý projekt ESF Literatura a film bez hranic, který propojil výzkum pracovníků pěti kateder FF UP. V rámci tohoto projektu působil na katedře profesor M. Thomas Inge, přední americký odborník na jižanskou literaturu a film, populární kulturu a komiks. Pravidelně je pořádáno International Colloquium of American Studies, jehož sborník byl v r. 2011 zařazen do databáze Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Členové KAA  zajišťují pro FF UP vydávání recenzovaného časopisu Moravian Journal of Literature and Film, zahrnutého do seznamu recenzovaných periodik RVVI a do mezinárodní databáze EBSCOhost. V letech 2013 až 2015 byl pod vedením KAA ve spolupráci tří fakult UP (FF, PřF a PdF) řešen ESF projekt Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií.

 V oblasti lingvistické byla KAA v letech 2012-2014 hlavním  řešitelem ESF projektu Jazyková rozmanitost a komunikace (ve  spolupráci s katedrami romanistiky a germanistiky). Tento  projekt pod vedením Josepha E. Emondse, významného amerického lingvisty, podporoval lingvistický výzkum v mezikatederní spolupráci, publikaci jeho výstupů na mezinárodních konferencích a  zapojení studentů do našich i mezinárodních výzkumných aktivit. Za podpory projektu KAA zahájila pořádání mezinárodní konference Olomouc Linguistics Colloquium s recenzovaným sborníkem v rámci řady Olomouc Modern Language Series. Díky projektu se na FF také konají pravidelné workshopy s domácími i zahraničními lingvisty.

 V oblasti překladatelství a tlumočnictví byla KAA hlavním řešitelem celofakultního ESF projektu Interdisciplinární filologická inovace translatologických modulů na FF UP (2012-2015), do kterého jsou zapojeny všechny cizojazyčné katedry FF. KAA pravidelně pořádá mezinárodní konferenci Translation and Interpreting Forum Olomouc s recenzovaným sborníkem vydávaným také v rámci řady Olomouc Modern Language Series.

 Více informací o vědecko-výzkumné činnosti KAA naleznete v následujících oddílech.